T Á J É K O Z T A T Ó

a külföldi letelepedéssel és a nyilvántartással kapcsolatos rendelkezésekről

1) Külföldi letelepedés

2013. március elsejét követően megszűnt a három hónapon túli külföldön tartózkodás bejelentése, már csak végleges külföldi letelepedést lehet bejelenteni állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, de külföldön élő magyar állampolgároknak. Ennek oka az a szemlélet, hogy egy állampolgár életének csupán egyetlen központja lehet, az, ahol évente minimálisan 180 napot tartózkodik, ahol él, dolgozik, tanul, adózik, egészségbiztosítást fizet, stb. A külföldi letelepedéssel a lakcímnyilvántartásban megszűnik a magyarországi állandó lakóhely. Egy új, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (röviden: lakcímkártya) kerül kiállításra, melyen az állandó magyarországi lakcím helyett már a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

A letelepedéshez egy ún. külföldi letelepedési nyilatkozatot kell kitölteni (amennyiben kiskorú letelepedését kívánják bejelenteni, úgy a vonatkozó adatlapot a konzulátustól emailben kérhetik), valamint le kell adni a magyar lakcímkártyát. Ha a lakcímkártyát elvesztették, ellopták vagy egyéb okból nem adják le, erről írásban nyilatkozni kell. A vesztést nyilatkozattal, a lopást rendőrségi jegyzőkönyvvel kell alátámasztani.

A külföldi letelepedés illetékmentes. Az új lakcímkártyát a járási hivatal a nyilvántartásba vételt követően haladéktalanul kiállítja és továbbítja a konzulátusra.

A külföldi letelepedés előnye, hogy tiszta helyzetet teremt a magyarországi szervek (pl. adóhivatal, társadalombiztosítás) számára. A letelepedés nem érinti a magyar állampolgárságot, ami az eljárás után továbbra is fennmarad.

 

2) Nyilvántartásba való felvétel

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy passziválás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a ,, kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez” adatlap kitöltésére van szükség. További szükséges dokumentumok:

  • érvényes magyar útlevél;
  • születési anyakönyvi kivonat;
  • házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat;
  • elvált illetve özvegy családi állapot esetén pedig válási illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.

A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel. A nyilvántartásba való felvétel illetékmentes.

 

3) Nyilvántartásba való felvétel anyakönyvezés esetén

Külföldön történt válás hazai anyakönyvezése, névváltoztatás illetve állampolgárság igazolása esetén a külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlap kitöltése is szükséges, amennyiben a magyar állampolgár kérelmező nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagyis az esetek többségében nincs lakcímkártyája). Külföldön történt születés hazai anyakönyvezése esetén, ha mindkét szülő magyarországi lakcímmel rendelkezik, akkor a gyermek is Magyarországon élő magyar állampolgárként kerül a nyilvántartásba, és ez esetben a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlap kitöltése szükséges.

Anyakönyvezés esetén a nyilvántartásba való felvétel illetékmentes.

 

4) Külföldi letelepedés elektronikus úton történő bejelentése

Ügyfeleink a külföldi letelepedési nyilatkozatot Ügyfélkapun keresztül is benyújthatják a Központi Okmányiroda felé. Az Ügyfélkapu regisztráció személyesen kérhető a Konzulátuson.
Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy lakcímkártyájukat a letelepedés elektronikus bejelentése esetén is kötelesek leadni – postai úton, vagy személyesen - a külképviseleten, vagy a kiválasztott járási hivatalban. A Webes ügysegéd felületén kell megjelölniük, hogy a külképviseleten vagy a járási hivatalnál adják le személyesen az okmányt. Az okmány leadására törvényes képviselő, illetve meghatalmazott útján is lehetőség van.
Kérjük, amennyiben úgy döntenek, hogy az elektronikus bejelentés után postai úton küldik meg Konzulátusunkra a lakcímkártyájukat, akkor az okmányhoz egy kísérőlevelet is mellékeljenek, amelyben röviden leírják az okmány megküldésének okát.

 

5) Külföldi lakcímváltozás elektronikus úton történő bejelentése

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” elnevezés szerepel. A külföldi lakcím módosításához a „kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához adatlapot” kell kitölteni. A kérelem beadásához érvényes magyar útlevél és lakcímkártya szükséges.

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelyének változását a Webes ügysegéd alkalmazásával is bejelentheti az ügyben elsőfokú hatóságként eljáró Hivatal felé. Természetesen az új ügyintézési lehetőség mellett az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is mód van a külföldi lakcím megváltozásának a konzulnál történő bejelentésére.

Webes ügysegéd https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/webesugyseged.html


A bejelentés során a Webes ügysegéden az ügyfélnek az azonosításhoz és a bejelentéshez szükséges alábbi adatokat kell megadnia:

  • természetes személyazonosító adatait,
  • személyi azonosítóját,
  • magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát vagy magyar állampolgárságát igazoló okmányának számát,
  • új külföldi lakóhelyét, valamint
  • a bejelentés időpontját.

A külföldi lakóhely személyiadat- és lakcímnyilvántartásban történő nyilvántartásba vétele a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. § (1) bekezdésére figyelemmel huszonegy nap. A külföldi lakóhely változásának nyilvántartásba vételéről a Hivatal értesíti az ügyfelet.

A külföldi lakóhely változásának bejelentése okán a lakcímigazolvány cseréjére nem kerül sor; az eljárás illetékmentes.