Hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgár a születési, illetőleg a házassági anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli.
A név anyakönyvezésénél a magyar helyesírás szabályai az irányadóak.

 

A születési név megváltoztatása

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását - kérelmére - az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

Kiskorú gyermek születési nevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti.

A szülő családi nevének megváltoztatása - ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri - kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Nagykorú gyermekére csak akkor, ha azt ő kifejezetten kéri.

Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.

A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név felvételét - különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével - nem lehet engedélyezni.

Amennyiben a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli hivatalnál ( névváltoztatási kérelem nyomtatvány ). A kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát is, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti. Családi név megváltoztatására irányuló kérelem esetén – ha nem valamelyik családtag nevét kérelmezik – nyilatkozatot kell felvenni a kérelmezőtől, hogy a névváltoztatás a környezetében élő személyek közül senki személyiségi jogát nem sérti.

A névváltoztatásról az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter okiratot állít ki. Akinek a névváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezte, az új nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni.

A kérelmet személyesen lehet benyújtani a Konzulátuson. Benyújtandó dokumentumok, okmányok:

  • kitöltött formanyomtatványok: névváltoztatási és nyilvántartásba vételi kérelem (lásd: Külföldi letelepedés és nyilvántartásba vétel 3. pont). Kérjük a névváltoztatás utáni névre kitölteni.
  • magyar állampolgárságot igazoló okmány, ill. magyar lakcímkártya, amennyiben van
  • születési, házassági anyakönyvi kivonat
  • az illetéket 2019. január 1-jétől bankkártyával lehetséges fizetni (Figyelem! A készpénzes fizetés lehetősége 2019. január 1-jétől megszűnik!)

 

A házassági név megváltoztatása

A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.

A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után az érintett kérelmére – akár többször is - módosítható.

A házassági név módosítására irányuló kérelmet személyesen a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél , külföldön élő állampolgár esetén az illetékes konzuli hivatalnál lehet benyújtani, az arra rendszeresített nyomtatványon ( kérelem a házassági névviselés megváltoztatására ).

A kérelmet személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a Konzulátuson. Benyújtandó dokumentumok, okmányok:

  • kitöltött formanyomtatványok: névviselés megváltoztatása és nyilvántartásba vételi kérelem (lásd: Külföldi letelepedés és nyilvántartásba vétel 3. pont). Kérjük a névváltoztatás utáni névre kitölteni.
  • magyar állampolgárságot igazoló okmány, illetve magyar lakcímkártya, amennyiben van
  • eredeti házassági anyakönyvi kivonat
  • az illetéket 2019. január 1-jétől bankkártyával lehetséges fizetni (Figyelem! A készpénzes fizetés lehetősége 2019. január 1-jétől megszűnik!)
  • olvasható lakcím (kizárólag Franciaországba postázunk), telefonszám és e-mailcím postai kérelem eseté